Adatkezelési
tájékoztató

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: T.A.G. Services Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Adószám: 25421334-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-195521

Az adatkezelő képviselője: Vass Csaba

Jelen Adatkezelési Szabályzat a T.A.G. Services Kft.. belső adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából.
A T.A.G. Services Kft. jelen adatkezelési szabályzat szerint kezeli az érintettek személyes adatait. A T.A.G. Services Kft.. adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
A T.A.G. Services Kft.. kizárólag a jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli a személyes adatokat. Az érintettek adatait kizárólag a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük. Adatainak biztonsága érdekében a T.A.G. Services Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

 

Tartalomjegyzék:


1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
2. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Társaságunk az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet arról, hogy személyes adatinak kezelése mely jogalap alapján történik. 
3.1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés
3.2. Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatkezelés

4. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

4.1. Alkalmassági vizsgálatok 8
4.2. Álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatainak kezelése 9
4.3. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés szabályai 9
4.4. A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók ellenőrzése 11
4.5. A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott számítógép, laptop ellenőrzése 11
4.6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzése 11
4.7. A munkáltató által biztosított mobiltelefon használata 12

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. A tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga
5.2. Az érintett hozzáférési joga
5.3. Az érintett helyesbítéshez való joga
5.4. Az érintett törléshez való joga
5.5. Az érintett törléshez való joga
5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
5.7. Az érintett tiltakozáshoz való joga
5.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
5.9. Az adatkezelő intézkedései az érintett által előterjesztett kérelem esetében
5.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
5.11. Az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségek
5.11.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
5.11.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
5.11.3. Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
5.12. Az érintett kártérítéshez való joga

6. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS
7. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT KÜLÖNLEGES ADATOKRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
8. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

8.1. A szerződő partnerek adatainak kezelése, természetes személyek adatainak nyilvántartása

9. A TÁRSASÁGGAL JOGVISZONYBAN ÁLLÓ ADATFELDOLGOZÓK

9.1. Könyvelőiroda
9.2. Bérszámfejtés

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
11. ADATKEZELÉS A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI LIII. TV. (Pmt.) ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
12. ADATKEZELÉS ADÓ-ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK


 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 11. 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 13. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;


2. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA


Jelen szabályzat a Társaság (adatkezelő) által a természetes személyekre (érintettek) vonatkozó adatok kezelésére terjed ki.
E szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.


3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Társaságunk az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet arról, hogy személyes adatinak kezelése mely jogalap alapján történik.

3.1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés
Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást a Társaság, mint adatkezelő részére írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon adja meg.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
A hozzájárulás kizárólag a Társaság által megadott cél vagy célok érdekében végzett adatkezelési tevékenységre terjed ki. Amennyiben több célra terjed ki az adatkezelés, a hozzájárulást minden célra kiterjedően kell megadni.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.
A Társaság nem kezelhet és gyűjthet olyan személyes adatokat, amelyek a szerződés megkötése, teljesítése szempontjából nem szükségesek, vagy amelyhez az érintett nem adta hozzájárulását.

3.2. Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatkezelés
Ebben az esetben az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelés kötelezettségét törvény határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdését megelőzően közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, valamint tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy pontosan mely jogszabály állapítja meg az adatkezelő számára a kötelezettséget, valamint arról, hogy ezáltal kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.


4. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK


A Társaság, mint munkáltató (a szabályzat 4. pontjának alkalmazásában a továbbiakban: munkáltató) által a munkavállalótól kizárólag a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszűnéséhez kapcsolódó adatok kérhet be.
Amennyiben a munkáltató az adatokon eltérő célból végez műveleteket, a célokat külön-külön definiálni szükséges, továbbá az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak. A munkáltató nem kezelheti az adatot olyan célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetileg meghatározott adatkezelési céllal.
A munkavállaló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik országnak azon országok minősülnek, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak.
A munkavállaló személyes adatainak kezelése során sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.
A munkáltató az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés a Munka törvénykönyvének rendelkezésein és a munkáltató jogos érdekének érvényesítésén alapul (3. pont f) alpont). Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A munkáltató ezen előzetes tájékoztatási kötelezettségének a munkavállaló részére átadott, ebből a célból rendszeresített tájékoztató dokumentum átadásával tesz eleget.
Az adatkezelés jogalapja minden, munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés esetében Társaság, mint munkáltató jogos érdeke (3. pont f) alpont). Ennek körében a Társaság a munkaviszony létesítése, fenntartása és megszűnése céljából kezelheti a munkavállaló alábbi adatait:
1. név,
2. születési név,
3. születési hely és idő,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. bankszámlaszám,
10. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
11. munkakör,
12. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolata,
13. fénykép,
14. önéletrajz,
15. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok,
16. rendelkezésre álló szabadságra vonatkozó adatai,
17. hozzátartozói személyes adatai,
18. munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás adatai,
19. személyi azonosító száma,
20. személyi igazolvány száma.

A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető beosztású munkavállalók adatai továbbíthatók.
A munkáltató a munkavállalók adatai papír alapon és elektronikusan is tárolja. A papír alapú tárolás a munkáltató székhelyén valósul meg. A munkáltató a munkavállalók személyes adatait a székhelyén lévő saját szerverén tárolja, ezért külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe. / Az alábbi külső tárhelyszolgáltatót veszi igénybe:………………………………………………
A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év.
Az adatkezelés címzettjei: az társaság ügyvezető igazgatója, az adatfeldolgozó könyvelőiroda.
Társaságunk adatkezelési gyakorlata a munkavállalók ellenőrzése körében teljes mértékben összhangban van a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseivel. A munkavállaló tevékenységének ellenőrzésére kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében kerül sor, Társaságunk a munkavállalók magánéletét nem ellenőrzi.

4.1. Alkalmassági vizsgálatok
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke, az adott munkakör betöltésére való alkalmasság felmérése.
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója, az adatfeldolgozó könyvelőiroda.
Munkaköri alkalmassági vizsgálatnak abban az esetben lehet alávetni a munkavállalókat, ha az az adott munkaviszony létesítése, fenntartása szempontjából szükséges.
A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
A munkáltató részletesen tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy a vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat szükségességét, úgy a munkavállalót tájékoztatni szükséges a pontos jogszabályhelyről is. A munkáltató ezen kötelezettségének a munkavállaló részére átadott írásbeli tájékoztató átadásával tesz eleget.
A vizsgálat eredményeit a vizsgált munkavállaló, valamint a vizsgálatot végző szakember ismerheti meg. A munkáltató a vizsgálat eredményeképpen csakis arról értesül, hogy annak alapján a munkavállaló alkalmas-e a munkakör betöltésére, avagy sem.
Munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok mind a munkaviszony létesítése előtt, mind a munkaviszony fennállása alatt kitöltethetők a munkavállalókkal. Pszichológiai vagy személyiségjegyeket kutató tesztlapok csak a munkaviszonnyal kapcsolatban, a munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében töltethetők ki, de kizárólag abban az esetben, ha az elemzés során feltárt adatok nem köthetők konkrétan az egyes munkavállalókhoz.

4.2. Álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatainak kezelése
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke, az adott munkakör betöltése.
Az adatkezelés címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkáltató vezető tisztségviselői, a felvételi eljárás lefolytatásában résztvevő, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
Az adatkezelés célja megszűnik, amennyiben a jelentkező nem kerül kiválasztásra, vagy a pályázatát az elbírálást és a döntést megelőzően visszavonja. A Társaság ezekben az esetben a jelentkező személyes adatait 1 munkanapon belül törli.
Kezelhető adatok köre: a természetes személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatai, fényképe, telefonszáma és e-mail címe, valamint a munkáltató által az érintettről készített feljegyzés (amennyiben készül ilyen).
A sikertelen pályázatról a munkáltató 1 napon belül tájékoztatja az érintettet, az általa megadott elérhetőségek valamelyikén.
A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a leadott pályázatot annak sikertelensége esetén amennyiben arra a jogszabályoknak megfelelő adatkezelési cél elérése érdekében szüksége van. A hozzájárulás a felvételi eljárás lezárulását követően kérhető az érintettektől.

4.3. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés szabályai
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke és az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója, vezető orvos asszisztens munkakört betöltő munkavállalók.
A munkáltató az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelmi, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint a vagyonvédelem érdekében a székhelyén, telephelyén, fióktelepén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert helyez el. A megfigyelő rendszer alkalmas kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvétel készítésére. Adott esetben rögzítésre kerül az érintett magatartása is, ebben az esetben az így készült felvétel személyes adatnak minősül.
A kamerák látószöge kizárólag a munkáltató saját tulajdonában álló épületrészek, helyiségek és területek, illetve az ott történő események megfigyelésére terjed ki.
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy.
Társaságunk nem helyezett el kamerát olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyiségben, orvosi szobában vagy váróban. Ezen túl nincs elhelyezve megfigyelőrendszer olyan helyiségekben sem, amelyek a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lettek kijelölve (pl. ebédlő, konyha).
Társaságunk olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása.
A munkáltató a rögzített felvételeket legfeljebb 3 munkanapig tárolhatja, azt követően törli. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon, harminc, illetve hatvan napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
A munkáltató az alábbi tájékoztatást adja a kihelyezett kamerák helyéről, célterületéről és a kihelyezés céljáról:
A kamera száma A kamera helye A megfigyelt terület A kihelyezés célja
1. számú kamera vagyonvédelem
2. számú kamera vagyonvédelem
3. számú kamera
4. számú kamera

A munkáltató minden egyes kihelyezett kamera tekintetében megjelöli, hogy az adott kamerát milyen célból helyezte el az adott területen és milyen berendezésre, területre irányul a kamera látószöge. Ez a tájékoztatás tartalmazza az adatkezelés jogalapját, a felvétel tárolásának helyére és megőrzésének időtartamára vonatkozó információkat, az adatok megismerésére jogosultak körét, a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályokat, a felvétel felhasználásával kapcsolatos szabályokat, valamint az érintett jogait és gyakorlásuknak módját a felvételekkel kapcsolatban.
A felvételek visszanézésére az adatkezelés célja adhat okot, illetve az a gyanú, hogy a rögzített felvétel az adatkezelés céljának kategóriájába eső cselekmény megvalósulását bizonyíthatja.
A kamerarendszert az adatkezelő működteti. Ennek megfelelően a felvételek nem kerülnek továbbításra más adatfeldolgozók részére.
A munkáltató védi a felvételeket attól, hogy azok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás során sérüljenek, vagy jogosulatlan személyek számára hozzáférhetővé váljanak.
A felvételeket a munkáltató jogosulatlan személyek részére nem adja át, és nem teszi hozzáférhetővé. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a felvételeket jogszabály, vagy hatósági, ill. bírósági határozat alapján az adatkezelő köteles az illetékes szervek részére továbbítani.

4.4. A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók ellenőrzése
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója.
A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók kizárólag munkavégzésre használható, rajta keresztül magáncélú levelek küldése és fogadása sem megengedett.
A munkáltató jogosult 3 havonta ellenőrizni az e-mail fiók tartalmát és használatát. Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Az ellenőrzés során a munkáltató köteles biztosítani a munkavállaló jelenlétét.
Az ellenőrzést megelőzően a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy milyen célból kerül sor az ellenőrzésre, a munkáltató részéről az ellenőrzés elvégzésére jogosult személyéről, az eljárás menetéről, valamint arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet a munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével járó adatkezeléssel kapcsolatban.
Az ellenőrzés során elsősorban az üzenet tárgyából kell azt megállapítani, hogy az e-mail személyes célú, vagy a munkaköri feladat ellátásával kapcsolatos. A munkáltató az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát nem jogosult ellenőrizni.

4.5. A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott számítógép, laptop ellenőrzése
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója.
A számítógép tartalmának ellenőrzését megelőzően a munkáltató közli a munkavállalóval, hogy pontosan milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az intézkedésre.
A munkáltató jogosult 3 havonta ellenőrizni számítógép, laptop tartalmát és használatát. Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Az ellenőrzés során a munkáltató köteles biztosítani a munkavállaló jelenlétét.
Az ellenőrzést megelőzően a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy milyen célból kerül sor az ellenőrzésre, a munkáltató részéről az ellenőrzés elvégzésére jogosult személyéről, az eljárás menetéről, valamint arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet a munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével járó adatkezeléssel kapcsolatban.
A munkáltató által biztosított laptopot, számítógépet a munkavállaló kizárólag a munkavégzés körében szükséges mértékig használhatja, magáncélú használatra nem.

4.6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzése
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. Az internethasználat ellenőrzését megelőzően közölni kell a munkavállalóval, hogy pontosan milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az intézkedésre.
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója.
A munkavállaló munkavégzés során a munkáltató által biztosított számítógépen és laptopon kizárólag a feladatával kapcsolatos weboldalakat látogathat, a személyes célú internethasználat tilos.
A munkáltató jogosult 3 havonta ellenőrizni a munkavállaló internethasználatát a munkáltató által rendelkezésre bocsátott eszközökön. Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Az ellenőrzés során a munkáltató köteles biztosítani a munkavállaló jelenlétét.
Az ellenőrzést megelőzően a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy milyen célból kerül sor az ellenőrzésre, a munkáltató részéről az ellenőrzés elvégzésére jogosult személyéről, az eljárás menetéről, valamint arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet a munkavállaló az internethasználat ellenőrzésével járó adatkezeléssel kapcsolatban.


4.7. A munkáltató által biztosított mobiltelefon használata
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója.
A munkáltató által biztosított mobiltelefon kizárólag munkavégzés céljából használható, azon magáncélú hívást a munkavállalók nem kezdeményezhetnek. Amennyiben ennek ellenére a munkavállaló magáncélú hívásokat kezdeményez, a munkáltató kizárólag olyan mértékben ismerheti meg a hívások adattartalmát, hogy a magáncélú és munkavégzési célú telefonszámokat elkülönítse. Amennyiben megállapítható, hogy a munkavállaló magáncélú hívásokat kezdeményez a telefonon, úgy a hívások ellenértékét köteles megtéríteni.
A munkáltató 3 havonta ellenőrizheti a munkavállalóknak az általa biztosított telefonról kezdeményezett és fogadott hívásait. Az ellenőrzése a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Az ellenőrzés során a munkavállaló jelenlétét biztosítani szükséges.


5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI


Társaságunk biztosítja az érintettek részére, hogy a személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékozódjon. Az érintett tájékoztatást az alábbi elérhetőségeinket kérhet írásban elektronikusan, vagy papír alapon:
E-mail cím: info@tagservices.hu;
Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48..
Kapcsolattartó: Vass Csaba
Elérhetőség: vass.csaba@tagservices.hu

Társaságunk a beérkezett kérelmekre 25 napon belül írásban válaszol, az érintett által megadott valamely elérhetőségen.
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban panasszal az alábbi felügyeleti szervhez fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

5.1. A tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
A./1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
4. a Rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkében, a 47. cikkében vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A./.2. Az A/1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
3. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
6. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és az A/2. pontban bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
A fentiek nem alkalmazhatóak, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

5.2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
1. 1. az adatkezelés céljai;

2. 2. az érintett személyes adatok kategóriái;

3. 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

4. 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

5. 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

6. 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

7. 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

8. 8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.3. Az érintett helyesbítéshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4. Az érintett törléshez való joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
2. az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérésére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és a 2. pont nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:
1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
3. a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
4. a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Az érintett törléshez való joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pontban írtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
1. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (az érintett hozzájárulása vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (az érintett hozzájárulása) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
2. az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3. Ezen 6. pontban említett jog gyakorlása nem sértheti az érintett tiltakozáshoz való jogát. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan másik jogait és szabadságait.


5.7. Az érintett tiltakozáshoz való joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján (jogi kötelezettség vagy közérdekű, közhatalmi jogosítvány teljesítéséhez szükséges adatkezelés) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.


5.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3. Az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.


5.9. Az adatkezelő intézkedései az érintett által előterjesztett kérelem esetében
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 5.1-5.9. pontban rögzített valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 5.1-5.9. pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő a kérelem szerinti tájékoztatást díjmentesen köteles biztosítani. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
1. adminisztratív díjat számolhat fel,
2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
Amennyiben az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az 5.1-5.9. pontok szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


5.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:
1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell az említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.


5.11. Az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségek
5.11.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 5.11.2. pontban foglaltak alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
5.11.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikke alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 5.11.1. pontban foglaltak alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
5.11.3. Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, az 5.11.1. pontban foglaltak szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.


5.12. Az érintett kártérítéshez való joga
Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

6. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
A bejelentésben legalább ismertetni kell:
1. az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
2. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
3. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
4. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

7. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT KÜLÖNLEGES ADATOKRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A T.A.G. Services Kft. jogszabály által meghatározott kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezel egészségügyi, valamint szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat. Ezekben az esetekben nem szükséges az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez, azonban Társaságunk tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából történő adatkezelésről.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása.
Az adatkezelés címzettjei: az adatfeldolgozó könyvelőiroda, bérszámfejtő munkakörben dolgozó munkatársak.
Adatkezelés időtartama: 10 év.


8. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK


8.1. A szerződő partnerek adatainak kezelése, természetes személyek adatainak nyilvántartása
A) Az adatkezelő szerződés teljesítése, valamint az érintett hozzájárulásának jogalapján a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek:
– nevét,
– születési nevét,
– születési helyét és idejét,
– anyja nevét,
– lakcímén,
– adóazonosító jelét,
– adószámát,
– vállalkozói, őstermelői igazolványszámát,
– személyi igazolvány számát,
– telefonszámát,
– e-mail címét,
– honlap címét,
– bankszámlaszámát,
– vevőszámát,
– online azonosítóját.
Ez az adatkezelés jogszerűnek minősül abban az esetben is, ha az adatkezelést előzetesen, a szerződés megkötését megelőzően kell elvégezni.
A személyes adatok címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell az adatkezelés jogalapját. Az érintettet a személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
B) Az adatkezelő a szerződés teljesítéséből eredő jogalapból kezelheti a vele szerződő jogi személyek természetes személy képviselőinek személyes adatait.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
A személyes adatok címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a társasággal fennálló jogviszony megszűnését követő 5 év.
Az adatkezelés megkezdésekor az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az érintett természetes személy hozzájáruljon az adatai kezeléséhez az adatkezelési nyilatkozat aláírásával. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.


9. A TÁRSASÁGGAL JOGVISZONYBAN ÁLLÓ ADATFELDOLGOZÓK


A társaság az érintettek személyes adatait az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja, adatfeldolgozási szerződés alapján.


9.1. Könyvelőiroda

cégnév: Szilorit Kft.
székhely: 6000 Kecskemét, Vágó u. 25.

A Társaság a munkavállalók, természetes személy szerződő partnerek, valamint jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek személyes adatait a Társaságot terhelő adó-, járulék-, és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében adja át a Szilorit Kft. részére.

Ezen megbízott adatfeldolgozó személye változhat, amely esetben a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalókat az új adatfeldolgozóról.

9.2. Bérszámfejtés

cégnév: Kormos Rita E.V.
székhely: 1114 Budapest, Villányi út 6. fsz. 6.

9.3. Adatkezelést végző munkatársak
– Doboziné Kiss Márta: 2740 Abony, Vasút u. 154., +36706385902 (irodai munkatárs)
– Balog Annamária: 5420 Túrkeve, Túrkeddi u. 17. +36706092189 (irodai munkatárs)
– Ratkainé Molnár Emőke: 5420 Túrkeve, Arany János u. 4., +36707733225 (irodai munkatárs)
– Sallai Edit: 5420 Túrkeve, Czeglédi u. 8., +36306112473 (irodai munkatárs)
– Bedő Tibor: 5420 Túrkeve, Zrínyi u. 18.1ép 3a, +36202210661 (irodai munkatárs)
– Vass Csaba: 5420 Túrkeve, Kenéz u. 25., +36202920901 (irodai munkatárs)


10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA


A T.A.G. Services Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.
Az adatkezeléshez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket a Társaság úgy választja meg és használja, hogy a kezelt személye adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A Társaság által kezelt adatok megfelelő védelem alatt állnak, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, továbbítás, nyilvánosságra olhozatal, törlés vagy megsemmisítés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A T.A.G. Services Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok –kivéve törvényi felhatalmazás esetén- közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, illetve az érintetthez rendelhetőek.
A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak a személyes adatoknak. A Társaság biztosítja továbbá az adatok, az azokat hordozó tároló eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
A T.A.G. Services Kft. partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl.: csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, számítógépes vírusok, stb.), illetve természeti (pl.: tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl.: szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A T.A.G. Services Kft.. személyes adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.


11. ADATKEZELÉS A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI LIII. TV. (Pmt.) ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN


Az adatkezelés jogalapja: a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése (Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pont).
Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatüja.
Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.
A T.A.G. Services Kft. a Pmt. 7-11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
A T.A.G. Services Kft.. a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítás teljesítése körében az alábbi adatokat kezelheti:
a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát,
d) születési helyét, idejét,
e) anyja születési nevét,
f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
g) azonosító okmányának típusát és számát.


12. ADATKEZELÉS ADÓ-ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL


Társaságunk a jogszabályok által előírt adó-és számviteli kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a természetes személyek jogszabály által meghatározott személyes adatainak körét. Ebben az estben nem szükséges az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, Társaságunk a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében végzett adatkezelés tényéről és a kezelt adatokról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Az adatkezelés címzettjei: a társaság ügyvezető igazgatója, valamint az adatfeldolgozó könyvelőiroda.


A kezelt adatok köre:
1.) Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény szerint:
– adószám,
– név,
– cím,
– adózási státusz,
2.) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint:
– név,
– cím,
– gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
– az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint szervezettől függően az ellenőr aláírása,
-a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,
3.) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján:
– vállalkozói igazolvány száma,
– őstermelői igazolvány száma,
– adóazonosító jel.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzatot a T.A.G. Services Kft.. ügyvezetője állapítja meg, és annak módosítása szintén az ügyvezető jóváhagyása által történik.


Contact

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Kérdésed merült fel? Örömmel válaszolunk!

Elérhetőségeink

T.A.G. Services – Kecskemét
6000 Kecskemét, Vágó u. 25. Fsz./1.

T.A.G. Services – Szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 11.

T.A.G. Services – Újlengyel
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Hívj most: +36 1 445 4479

Munkaerő-kölcsönzési nyilvántartási engedély:
PEM/01/006862-1/2018-1184
Munkaerő-közvetítési nyilvántartási engedély:
PEM/01/006855-1/2018-878


© 2023 T.A.G. Services Kft. – Minden jog fenntartva!
Impresszum I Adatkezelési tájékoztató

Powered by VADA Graphic Design

Contact